Helsevern

PSS Securitas tilbyr gjennom tjenestegrenen Helsevern spesialisert personell som støtter de ansatte på et utvalg forskjellige helse-, miljø- og pleieinstitusjoner landet over.

Kommunale og private institusjoner som skal håndtere både pleietrengende, eldre og syke opplever stadig større utfordringer med blant annet alders- og livsstilsrelaterte lidelser. Dette går ut over både de ansattes arbeidsmiljø i tillegg til bruker eller pasient sitt tilbud.

Høy sykefraværstatistikk og lav trivsel blant de ansatte i omsorgsyrker, kombinert med høy risiko for uønskede hendelser i form av utagering eller reaktiv atferd. Institusjonene opplever at de blir tildelt tjenestebrukere som har krav på et verdig helsetilbud, men som institusjonene ikke er godt nok tilrettelagte til å håndtere.

Trygghetspersonell

Hjemlet i arbeidsmiljøloven har vi nå svært gode erfaringer med å sette inn særskilt trent trygghetspersonell, som har som målsetning å gi de ansatte gode forutsetninger for å kunne yte den pleien og servicen både de, bruker eller pasient, og pårørende forventer. Dette innebærer at de ansattes egensikkerhet skal være ivaretatt, og at de i tråd med arbeidsmiljøloven skal ha arbeidsforhold som er trygge, både fysisk og psykisk.

Alle våre trygghetsmedarbeidere har sikkerhetsbakgrunn og er kvalifisert både fysisk og psykisk til å ivareta tryggheten til mennesker rundt de. De har også utvidet kompetanse i arbeid innen helsevesenet, miljøinstitusjoner og rusomsorg. Dette gjør dem i stand til å settes inn i en organisasjon og operere under instrukser gjeldende for denne.
Det er viktig å understreke at disse medarbeiderne ikke er utførende helsepersonell, men at de skal bistå det kvalifiserte personellet på stedet og ivareta deres trygghet.
Ta kontakt med oss i dag — vi kan hjelpe.