Ansettelseskrav

Som offentlig godkjent vaktselskap settes det en rekke krav til den som skal utføre vektertjenester i henhold til Lov om Vaktvirksomhet med tilhørende forskrift. PSS Securitas setter ytterligere krav for å sikre god kvalitet på våre leveranser.

Under finner du minimumskravene som gjelder samtlige stillinger. Videre kriterier utover dette forekommer, men avhenger av ulike type stillinger.

Vi forutsetter at alle våre medarbeidere, nye og eksisterende, har en ryddig personlig økonomi og tar avstand fra misbruk av alkohol og medikamenter, samt all befatning med narkotika og dopingmidler.

Søkeren må:

  • Beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
  • Ha fylt 20 år eller eldre
  • Være ved god fysisk og psykisk helse
  • Ha tilfredsstillende vandel*
  • Bestått vekteropplæring er et absolutt fortrinn

* I henhold til Lov om Vaktvirksomhet med tilhørende forskrift.

Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere må selv fremskaffe en gyldig og plettfri uttømmende politiattest fra hjemlandet. Politiattesten må være oversatt til engelsk eller norsk av et godkjent oversetterorgan i Norge. Unntaket er danske og svenske politiattester som aksepteres på originalspråket.

Bli ordensvakt!

Vi har ledige stillinger, og vi holder kurs! Klikk her for å se våre stillingsannonser.

PSS Securitas søker medarbeidere med positive holdninger, stor grad av serviceinnstilling, som er pliktoppfyllende og som er glad i å jobbe med mennesker. Arbeidsoppgavene til en ordensvakt er å ivareta oppdragsgivers interesser ved å yte service, kombinert med fokus på sikkerhet og forebygging.

PSS Securitas er av Politidirektoratet godkjent som leverandør av vekterkurs, og ordensvaktkurs. Kursene følger de krav som «Lov om vaktvirksomhet» stiller til teoretisk opplæring av vaktpersonell. Vekterkurs arrangeres over hele landet. Kurstilbud og -steder settes opp etter behov.

Krav til kursdeltakelse

For å kunne gjennomføre vekteropplæring i regi av PSS Securitas må du ha fylt 18 år, samt beherske norsk muntlig og skriftlig.

Kurs avvikles på dagtid og kveldstid. Påmelding er bindende og det er begrenset deltakerantall.

Ta kontakt direkte med våre avdelinger for nærmere info om kurs og søknad for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at kursene ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Ved senere søknad om stilling i et vaktselskap vil allerede tilbakelagt godkjent vekteropplæring gi en konkurransefordel i forhold til andre søkere.

Vekterutdanning

Utdanningen består av e-læring, klasseromsundervisning og praktisk opplæring og gjennomføres med:

  • 47 timer e-læring. Denne delen gjennomføres hjemme og må fullføres før deltakeren møter opp for klasseromsundervisning.
  • 65 klokketimer undervisning i klasserom.
  • 45 timer praktisk opplæring som gjennomføres på øvingsobjekter (lukket område).
  • 4 timer teoretisk oppsummering
  • 6 timer eksamen som består av en flervalgprøve og en caseoppgave. Deltaker må først bestå flervalgprøven og deretter presentere den casebaserte oppgaven muntlig for en sensor. Denne eksamen må være bestått for å få utdanningen godkjent.

Utdanningen går over totalt 163 timer og gjennomføres på dagtid mandag til fredag over cirka 4 uker.

Det er et krav at deltakere behersker norsk skriftlig og muntlig. For å få jobb som vekter, er det krav om tilfredsstillende vandel.