Privat utredning/ etterforskning

PSS Securitas tilbyr utredningsbistand for å klargjøre fakta, og er rådgiver ved bedriftsintern granskning. Ved mistanke om misligheter, vil det være nødvendig å foreta innledende undersøkelser for å avkrefte eller bekrefte mistanke og eventuelt legge til rette for politianmeldelse eller arbeidsrettslige tiltak. Eksterne anslag, for eksempel mistanke om bedrageri, krever straks tiltak for å redusere tapsrisiko og klargjøre ansvarsforhold. Tjenesten har som formål å forebygge, begrense og oppklare kriminelle handlinger.

Begrense – Når en kriminell hendelse eller en kritisk situasjon har oppstått, vil PSS Securitas kunne bidra til å begrense skadevirkningene. Oftest har kriminalitet langt større konsekvenser enn den konkrete skade som oppstår isolert i hvert enkelt tilfelle, ikke minst med hensyn til påkjenninger for dem som blir berørt. Det er derfor avgjørende og raskest mulig få klarlagt det faktiske hendelsesforløpet, for derved å kunne iverksette de riktige tiltak og den nødvendige oppfølging.

Oppklare – Utredning kan være tidkrevende. Ofte kreves betydelige ressurser for å avsløre kriminelle handlinger. det er derfor svært avgjørende at de riktige tiltak og undersøkelser iverksettes så tidlig som mulig. Oppklaring har i seg selv en meget preventiv effekt.

Trusler – Svindel, tyveri, innbrudd og ran er bare noen stikkord som hver for seg er gode grunner til et samarbeid med oss. Dette er kanskje ikke din hverdag i dag, men det kan bli det i morgen. Det er derfor viktig å høyne din bedrifts bevissthetsnivå også innen disse områdene, både blant arbeidstakere og ledere.

Kontaktpersoner: